Snap Fitness groeit

Inleiding

Snap Fitness is een internationale franchise organisatie, met meer dan 2.200 fitnesscentra en meer dan 2 miljoen leden wereldwijd. Hiermee is Snap Fitness één van de grootste franchise Health Clubs ter wereld. Opgericht in 2003 in Amerika is het merk vandaag de dag uitgegroeid tot een belangrijke wereldspeler.  De organisatie is actief in 19 landen, waaronder Australië, Canada, Mexico, India en Egypte. De focus ligt momenteel op Europa waar enkele jaren geleden de eerste Snap Fitness clubs in Engeland en Spanje open zijn gegaan.

FEB Holding BV heeft de masterlicenties voor de Benelux gekocht t.a.v. de Snap Fitness formule (Verder: SNAP) en hanteert FEB247 BV als de moederorganisatie die de exploitatie van de masterlicentie verzorgt. SNAP is gestart in april 2015. Inmiddels zijn er 13 vestigingen in Nederland en België. Sinds 2018 wordt er in FEB247 BV winst gemaakt, maar door de snelle groei is er behoefte aan meer financiële armslag. FEB247 BV wil graag € 200.000 lenen bij de investeerders van All4Funding voor een periode van 4 jaar tegen een rente van 8% per jaar.

De ondernemers

Han Walet (1968) en Theo Vermeeren (1957) zijn de drijvende krachten achter SNAP. Samen hebben zij ruim 50 jaar ervaring in de fitnessbranche en zijn sinds 1986 directeur-eigenaar van verschillende fitnessclubs. Sinds 2015 hebben zij hun werkzaamheden verder uitgebreid met de verkregen masterlicentie van Snap Fitness voor Benelux. Zij zijn via hun BV’s bestuurders van FEB Holding BV. Han Walet heeft daarnaast via zijn beheermaatschappij en zijn BV FEBWAVE 40% aandelen in FEB Holding BV. De overige 60% van FEB Holding BV is in handen van FEBCMI BV die in eigendom is van een groep investeerders (zie ook organigram verder hieronder).

De onderneming

Vanaf de start van SNAP in 2015 is hard gezocht naar franchisenemers. Inmiddels is een kaartenbak vol met trainers en potentiele vestigingsleiders verzameld, maar het grootste deel van deze mensen heeft te weinig eigen vermogen om een vestiging te kunnen starten. In 2017 is SNAP daarom zich ook gaan richten op 'investeerders'. Partijen die op basis van de hoge te verwachten rendementen het benodigde eigen vermogen in willen brengen. Deze weg lijkt succesvol en is veelbelovend. Concreet zijn er nu twee grote particuliere investeerders met wie wordt samengewerkt. Deze samenwerking is onder gebracht in SNAP Participatie I BV en SNAP Participatie II BV.

Binnen de SNAP organisatie zijn er zodoende drie soorten vestigingen:

  • Eigen vestigingen, 100% eigendom van FEB247 (3 vestigingen);
  • Franchiseclubs, geen aandelen voor FEB247 (7 vestigingen); deze vestigingen betalen wel licentie – en franchisefees;
  • Snap Participatie BV's, 10% tot 25% aandelenbelang voor FEB247, afhankelijk van afspraak met investeerder (3 vestigingen). Met de eerste twee investeerders zijn getekende intentieovereenkomsten waarin nog minimaal 7 vestigingen geopend kunnen worden. Investeerders zijn bereid hiervoor het gewenste eigen vermogen te betalen.

SNAP Fitness onderscheidt zich door locaties te kiezen die gemakkelijk bereikbaar zijn, in wijken of plaatsen van minimaal 10.000 inwoners. Door een pasjessysteem zijn de locaties veilig en hebben leden 24/7 toegang tot de fitnesscentra. Verder werkt Snap Fitness met aantrekkelijke prijzen. Leden kunnen kiezen uit een kortdurende of langlopende contracten en kunnen optioneel hun abonnement uitbreiden met additionele diensten als zonnebank, groepslessen of drankjes.

SNAP Fitness heeft internationaal haar bestaansrecht bewezen. Van de ruim 2.400 wereldwijd geopende vestigingen heeft slechts 1,4 % het niet gehaald en is gestopt. De eerste vestigingen van SNAP Fitness Benelux opereren nu 3 jaar en liggen geheel in lijn met de geschetste prognoses van een 'standaard'-vestiging.

Beschikbare marktonderzoeken tonen forse groeipotentie aan en tonen tevens aan dat de markt zich beweegt richting franchiseformules. De verwachting is dat franchiseketens de komende jaren de dienst zullen gaan uitmaken. Gezien de positionering van de concurrentie is te verwachten dat het merendeel van de groei daarom plaats zal vinden door franchiseketens die in het middensegment opereren. SNAP Fitness past hier in.

Financieringsbehoefte

Vanaf 2018 wordt er winst gemaakt. Ook 2019 laat elke maand zwarte cijfers zien. De gerealiseerde cijfers tot en met mei 2019 geven aan dat de lijn van de prognoses geheel gevolgd wordt. 

Er is echter nog wel een druk op de liquiditeiten. Door de ingezette groei is er een groeiend behoefte aan werkkapitaal. Om een liquiditeitstekort te voorkomen is er €200.000 nodig die FEB247 BV via All4Funding bij investeerders wil lenen. De liquiditeitsprognose die u aan de rechterkant kunt inzien, laat zien dat met dit extra werkkapitaal er naar verwachting geen tekorten zullen optreden.

Het betreft een annuïteitenlening met een looptijd van 4 jaar (48 maanden), tegen 8% rentevergoeding per jaar. De rente en aflossingen beginnen meteen in de eerste maand nadat de lening is ingegaan. Investeerders betalen éénmalig administratiekosten aan All4Funding ter hoogte van 0,9% van de inleg. Deze kosten worden ingehouden van de eerste betaling van de rente en aflossingen.

Toelichting op de cijfers door All4Funding

In de financiële bijlage, die u aan de rechterkant kunt downloaden, ziet u de berekeningen van de belangrijkste cijfers. Tevens vindt u daar de liquiditeitsprognose.

Omzet- en winstontwikkeling

De omzet in 2017 bedroeg € 529.606, met een negatief resultaat van € 681.054. Dit werd met name veroorzaakt door het nemen van voorzieningen op de aanloopverliezen van participaties conform geldende accountantsregels. Deze voorzieningen vielen een jaar later weer vrij. Daarnaast speelden de hoge financiële lasten een rol en konden de vestigingen nog geen positieve bijdrage leveren. In 2018 was de omzet € 454.304 met een positief resultaat van € 20.146. De financiële lasten waren afgenomen doordat een rekeningcourant lening is omgezet naar agio. Dit verlaagde de financiële lasten en verbeterde de eigen vermogenspositie. Daarnaast was er in 2018 een positieve bijdrage van de vestingen, waardoor 2018 met zwarte cijfers kon worden afgesloten. De verwachte omzet voor 2019 bedraagt € 761.000 met een resultaat van € 97.000. De omzet zal in 2020 naar verwachting stijgen naar € 967.000, met een resultaat van € 193.000. Voor 2021 is een omzet van € 1.222.000 geprognosticeerd en het resultaat zal naar verwachting uitkomen op € 322.000.

Aflossingscapaciteit/liquiditeit

Volgens de liquiditeitsprognose die opgesteld is door de financiële adviseur van SNAP is er voldoende liquiditeit om aan de verplichtingen te voldoen (zie ook de bijgevoegde liquiditeitsprognose aan de rechterkant). In 2019 zullen de financieringslasten 86,8% van de beschikbare vrije cash flow innemen. Er is enige marge om eventuele tegenvallers op te vangen. In 2020 en 2021 zal de aflossingscapaciteit zonder meer goed zijn. De financieringslasten zullen 64,8% respectievelijk 41,2% innemen van de beschikbare vrije cash flow. Er is dan ruim voldoende liquiditeit aanwezig om eventuele onvoorziene kosten op te vangen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit drukt de verhouding uit tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Een stijging van dit percentage betekent een groter vermogen om aan verplichtingen op de lange termijn te voldoen. De solvabiliteit eind 2018 is 19,8% wat voldoende is. De jaren erna laten steeds een verbetering zien. De solvabiliteit eind 2019 zal uitkomen op 25,7%. Voor 2020 en 2021 zal de solvabiliteit stijgen naar 42,3% respectievelijk 62,8%.

Overige verplichtingen

Naast deze crowdfundinglening bij All4Funding zijn er nog twee andere crowdfundingleningen die via een ander platform lopen. Daarnaast is er een lening aangetrokken van een derde partij. Bij de berekening van de aflossingscapaciteit zijn deze financieringslasten ook meegenomen.

Zekerheden

FEBCMI BV die 60% van de aandelen van FEM Holding BV bezit, zal een borgstelling afgeven gedurende de looptijd van deze lening ter grootte van maximaal € 80.000. Stichting Incasso All4Funding zal houder zijn van deze zekerheid namens de gezamenlijke leningverstrekkers in dit crowdfundproject.

Toelichting rating door All4Funding

Dit project ontvangt van All4Funding de rating 3+. Dit betekent dat wij het risico gemiddeld inschatten. Er is sprake van een bestaand bedrijf met groeiende omzet en resultaten. Verdere groei van het aantal vestigingen zal leiden tot een omzetgroei en naar verwachting ook groei van de winst. De aflossingscapaciteit en de solvabiliteit zijn voldoende tot goed en zullen in de komende jaren verbeteren. Het plus-teken in de rating geeft aan dat er sprake is van een zekerheid. FEBCMI BV geeft een borgstelling af tot maximaal € 80.000 gedurende de looptijd van deze lening. Dit geeft een dekking van 40% van de hoofdsom bij aanvang van de lening. Naarmate de looptijd vordert zal de dekking groter worden omdat er op de hoofdsom wordt afgelost.  

De Graydonrating van FEB247 BV is BBB wat een gemiddeld risico inhoudt.

€ 66.300,00
geïnvesteerd van de € 200.000,00

33,1%


Rating
3+ - gemiddeld risico, met onderpand
Graydon rating
BBB
Financiering
annuïteitenlening
Rente per jaar
8,0%
Looptijd
4 jaar

Reacties van investeerders

Ray Koops

Toegevoegd op 25-7-2019 18:21

SUCCES MET DE ONDERNEMING