Veelgestelde vragen

Algemene vragen

 • Wat is crowdfunding?

  Als een grote groep investeerders hun middelen inzet om een project mogelijk te maken, noemen we dat crowdfunding. Investeren kan bij crowdfunding zowel voor een klein als een heel groot bedrag. Een investeerder beslist zelf in welk project, of projecten, hij zijn geld investeert. Het zijn niet alleen start-ups die gebruikmaken van crowdfunding, maar ook grotere bedrijven, MKB’ers of zelfs particulieren die voor de meest uiteenlopende doelen een financiering zoeken. Het fenomeen crowdfundig is overgewaaid uit Amerika en is wereldwijd flink in opmars.

 • Waar komt All4Funding vandaan?

  De initiatiefnemers van All4Funding komen uit de scheepvaart. In die branche is het gezamenlijk financieren van schepen al een heel oud gebruik, dat nog dateert uit de tijd van de VOC. Vanuit de scheepvaart hebben we al ruim 12 jaar ervaring met crowdfunding. Het enige verschil met het huidige crowdfunding is het gebruik van internet en social media, waardoor deze manier van investeren een nieuw jasje heeft gekregen. Lees meer over All4Funding...

 • Welke vorm van crowdfunding biedt All4Funding aan?

  Bij All4Funding kun je voor crowdfunding in de vorm van geldleningen terecht. In de toekomst willen we crowdfunding in de vorm van voorverkoop aan gaan bieden. Investeerders lenen geld uit aan ondernemers, voor een bepaalde tijd, tegen een bepaalde rente. Daarbij werkt All4Funding met zogenaamde annuïteitenleningen, waarbij de ondernemer elke maand een vast bedrag betaalt, dat voor een deel bestaat uit rente en een deel aflossing. Bovendien kunnen starters gebruikmaken van een éénjarige aflossingsvrije periode, waarin zij alleen de maandelijkse rente betalen.

 • Staat All4Funding onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten?

  Ja. All4Funding heeft een ontheffing voor het ‘bemiddelen in opvorderbare gelden’ zoals bedoeld in artikel 4:3 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit houdt in dat All4Funding mag bemiddelen in het verstrekken van leningen van consumenten aan ondernemers en organisaties.

 • Hoe beoordeelt All4Funding de projecten?

  Bij de beoordeling van ieder project kijken we naar drie hoofdaspecten.

  • De ondernemer: we kijken naar de ervaring en achtergrond, de motivatie en de commerciële en sociale vaardigheden.
  • De onderneming: we kijken naar het soort onderneming, hoe lang het al bestaat en hoe de markt en de concurrentie eruit ziet.
  • De financiële gegevens: we willen natuurlijk dat de lening met rente wordt terugbetaald. Daarom kijken we naar de aflossingscapaciteit, de vermogensontwikkeling in de afgelopen jaren en de solvabiliteit.

  Is de totale beoordeling positief? Dan mag de ondernemer het project publiceren op de site. Is beoordeling negatief? Dan wijzen we het project af en ontvangt de ondernemer een bericht met feedback op zijn plannen.

 • Hoe komt de rating tot stand? En hoe verhoudt de rating tot het risico?

  Hoe beter een project scoort op: aflossingscapaciteit, solvabiliteit en vermogensontwikkeling, hoe beter de rating. Wanneer er bovendien een onderpand is, dan krijgt de rating een plus. Voor ondernemers met een lopende onderneming zijn er vijf ratings: 1 tot en met 5, eventueel verhoogd met een plus. 1+ is daarbij de beste rating.

  De rating bij starters...

  Bij starters (bedrijven met minder dan 3 volledige boekjaren) komt de rating anders tot stand. Zij hebben namelijk nog geen ervaringscijfers en de meeste cijfers zijn gebaseerd op prognoses. Bij starters kijken we daarom naar de verwachte aflossingscapaciteit en naar de mate van eigen inbreng. Ratings van een starter worden dan ook aangegeven met een S (van starter). Voor starters zijn er drie ratings: S1 tot en met S3, eventueel verhoogd met een plus. S1+ is daarbij de beste rating.

  Rating Risicoprofiel
  1 Zeer laag
  2 Laag
  3 Gemiddeld
  4 Verhoogd
  5 Hoog, maar verantwoord
  S1 Starter, aflossingscapaciteit onbekend, maar uitstekende financiële verwachtingen
  S2 Starter, aflossingscapaciteit onbekend, maar goede financiële verwachtingen
  S3 Starter, aflossingscapaciteit onbekend, maar redelijke financiële verwachtingen
  Waarom een plus en geen punt voor een onderpand?

  Een onderpand verlaagt het risico van de investeerders, maar het uitwinnen van een onderpand vergt tijd en brengt meestal ook kosten met zich mee. Daarom worden de ratings van projecten met een onderpand verhoogd met een plus en niet met een heel punt.

 • Wat is de tweede rating?

  AAA De kans op wanbetaling is zeer laag.
  AA De kans op wanbetaling is laag.
  A De kans op wanbetaling is laag.
  BBB De kans op wanbetaling is gemiddeld.
  BB De kans op wanbetaling is gemiddeld.
  B De kans op wanbetaling is gemiddeld.
  CCC De kans op wanbetaling is verhoogd.
  CC De kans op wanbetaling is verhoogd.
  C De kans op wanbetaling is zeer hoog.
  D De onderneming is insolvent.
  NR Er kan geen rating vastgesteld worden.

  *Bedrijven met een rating C en D zullen niet op de site van All4Funding worden gepubliceerd. Bedrijven met lagere ratings hebben statistisch gezien een grotere kans op wanbetaling. Bij deze bedrijven zal All4Funding extra zorgvuldig nagaan of de aflossingsverplichtingen kunnen worden voldaan.

 • Biedt All4Funding garanties?

  We doen ons best alleen verantwoorde en naar verwachting kansrijke projecten online te plaatsen, maar we bieden niet de garantie dat ondernemers hun verplichtingen (kunnen) nakomen. De verschillende plannen op onze website gaan uit van toekomstprojecties en die bevatten per definitie risico’s en onzekerheden. De risicoclassificaties die All4Funding publiceert, zijn inschattingen en geven daarmee nog geen garanties.

 • Geeft All4Funding ook advies?

  Nee. All4Funding geeft geen beleggings- of investeringsadvies. De aangeboden projecten en de weergegeven risicoclassificaties op de website zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen van All4Funding om geld te verstrekken. Als investeerder dien je jezelf te verdiepen in de diverse projecten en zelf een afweging te maken om te investeren, al dan niet met een eigen adviseur.

 • Kijkt All4Funding naar de haalbaarheid van projecten?

  All4Funding voert geen uitgebreide commerciële of technische haalbaarheidsstudies uit. Wel kijkt All4Funding of de plannen en de financiële uitgangspunten solide zijn. De crowd bepaalt vervolgens of de financiering lukt en daarna is het aan de ondernemer om van zijn project een succes te maken.

 • Wat gebeurt er als een project niet vol komt binnen de gestelde tijd?

  De maximale wervingstijd is 6 weken (42 dagen). De ondernemer mag ook een kortere wervingsperiode bepalen. Als het niet lukt om binnen de gestelde tijd het bedrag bij elkaar te krijgen, gaat het project niet door. De werving wordt stopgezet. De investeerders die al geld hebben gestort, krijgen dat binnen 5 dagen weer teruggestort op hun rekening, zonder aftrek van kosten. Eindigt een project tussen de 90% en 100% van het benodigde bedrag, dan kan in overleg met de ondernemer worden bepaald om de leningen toch door te laten gaan.

 • Waarom is er een Stichting Investeringsgelden All4Funding?

  Investeerders storten het geld via een Payment Service Provider op de rekening van Stichting Investeringsgelden All4Funding. Zo blijft het geld gescheiden van de gelden van All4Funding. Mocht er iets gebeuren met All4Funding dan staat het geld van investeerders veilig op een aparte rekening. Stichting Investeringsgelden All4Funding bewaart de gelden totdat het project het beoogde financieringsbedrag heeft geworven binnen de afgesproken tijd. Lukt dit niet, dan wordt het bedrag weer terug gestort op de rekening van de investeerders, zonder inhouding van kosten.

 • Waarom is er een Stichting Incasso All4Funding?

  1. De eerste taak van de Stichting Incasso All4Funding is de leningsadministratie beheren. Ze incasseert de aflossingen en rente van de ondernemers, die ze daarna weer verdeelt en overmaakt aan de investeerders. Het geld van de rente en aflossingen blijft zo gescheiden van de gelden van All4Funding. Mocht er iets gebeuren met All4Funding dan kunnen de uitbetalingen door blijven gaan en kunnen schuldeisers van All4Funding geen aanspraak maken het geld voor rente en aflossing.
  2. Een tweede taak van Stichting Incasso All4Funding is het houden van de zekerheden voor de investeerders. Als er zekerheden zijn afgegeven door een ondernemer (bijvoorbeeld een onderpand) en de ondernemer kan zijn lening niet meer afbetalen, dan kan Stichting Incasso de zekerheden uitwinnen, door het onderpand te verkopen en het geld over de investeerders te verdelen.

Vragen van ondernemers

 • Wat moet je als ondernemer aanleveren bij de aanvraag?

  • Kopie van je identiteitsbewijs
  • CV van de ondernemer
  • Uittreksel van KvK
  • BKR basisregistratie (het aanvragen hier van kan twee weken duren; handig om dit document op tijd aan te vragen)
  • Investeringsbegroting
  • Jaarrekeningen tot drie jaar terug (starters mogen opsturen wat er beschikbaar is)
  • Cashflow prognose
  • Projectplan of businessplan: met de inhoud van het project, waar geld voor wordt gevraagd en waarom dit een goed winstgevend project is
  • Overzicht van overige verplichtingen
 • Wat zijn de kosten voor het plaatsen van een project op All4Funding.nl?

  Je betaalt een beoordelingsfee wanneer je jouw project indient. Na inschrijving screent en beoordeelt All4Funding, aan de hand van een aantal criteria, de door jouw aangeleverde stukken. Wanneer het project wordt goedgekeurd, mag je jouw project op de site plaatsen. Lukt het je om binnen de afgesproken periode jouw doelbedrag op te halen, dan betaal je een succesfee. De succesfee wordt in één keer gefactureerd en ingehouden op het aan jou door te storten bedrag. De hoogte van de beoordelingsfee en de succesfee vind je op de pagina Tarieven.

 • Hoe moet de lening worden terugbetaald?

  Als ondernemer sluit je een annuïteitenlening af. Dit betekent dat je elke maand hetzelfde bedrag moet betalen gedurende de looptijd van de lening. Het bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossingen. Dit bedrag dien je voor de 20ste van elke maand over te maken aan Stichting Incasso All4Funding. Starters kunnen gebruik maken van een 1 jaar aflossingsvrije periode. In dit jaar moet wel maandelijks rente worden betaald over het leningsbedrag, maar geen aflossingen. Het betalen van de annuïteiten start dan na het eerste jaar. Wil je weten hoeveel je maandelijkse lasten worden? Gebruik de rekentool.

 • Wat is een gebruikersovereenkomst voor ondernemers?

  In zo’n overeenkomst staan onder andere de gebruiksregels van de website en de verplichtingen van verschillende partijen naar elkaar toe. De gebruikersovereenkomst komt tot stand tussen de ondernemer, de Stichting Investeringsgelden, de Stichting Incasso en All4Funding. De ondernemer tekent deze gebruikersovereenkomst éénmalig bij het aanmaken van een account op All4Funding.

 • Waar moet een project aan voldoen om te worden geplaatst op All4Funding.nl?

  In principe is elk goed plan met solide financiële uitgangspunten welkom op All4Funding. De financieringsbehoefte moet wel minimaal € 25.000 zijn. Daarnaast dient het project aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. All4Funding adviseert je om eerst te kijken of jouw project aan deze voorwaarden voldoet, voordat je je project indient. Je betaalt immers beoordelingskosten, ongeacht of het project wordt goedgekeurd. (Zie Tarieven voor de kosten)

  Een aanvraag wordt niet geaccepteerd wanneer:
  • een project in strijd is met de wet en/of de goede zeden (te denken valt aan projecten in branches als: wapenhandel, seksindustrie, inclusief bedrijven in erotische artikelen), verboden middelen (inclusief coffeeshops, verkoop van paddo’s etc.)
  • de ondernemer een BKR-registratie heeft met een achterstandscodering, opgelopen in de afgelopen 2 jaar, waarbij de achterstand niet goed kan worden verklaard;
  • de aflossingscapaciteit van het project niet toereikend is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.
  Voor starters gelden bovendien nog de volgende voorwaarden:
  • de verplichtingen uit de lening mogen maximaal 90% van geprognosticeerde aflossingscapaciteit bedragen, gedurende de gehele looptijd
  • het percentage eigen inbreng van het totale investeringsbedrag moet minimaal 15% zijn (dit mag ook een achtergestelde leningen zijn van bijvoorbeeld familie)
 • Is het afgeven van zekerheden verplicht?

  Nee, All4Funding stelt het afgeven van zekerheden niet verplicht. Maar het is wel mogelijk. Hierdoor haal je wellicht gemakkelijker investeerders over de streep en kun je een lagere rente in het vooruitzicht stellen. De rating van je project wordt bovendien opgehoogd met een plus.

  All4Funding accepteert drie vormen van zekerheidsstelling:
  • borgstelling door de ondernemer
  • verpanding van materiële activa
  • hypothecaire zekerheid

  *Het is belangrijk om te realiseren dat als je een éénmanszaak hebt of in een VOF of een maatschap zit, je automatisch hoofdelijk aansprakelijk bent voor de lening die jouw bedrijf aangaat.

 • Is er een minimaal en maximaal leningsbedrag?

  Er is een minimaal leningsbedrag van € 25.000. Er is geen maximum.

 • Zijn de rentepercentages voorgeschreven?

  Nee, in principe is het aan de ondernemer om de rente te bepalen. Een investeerder bepaalt dan op zijn beurt of hij de geboden rente ook acceptabel vindt. Bij een hoog verwacht risico is het gebruikelijk hogere rente aan te bieden. Hieronder krijg je een overzicht van wat wij reëel rentepercentages vinden.

  Rating Risicoprofiel Rentepercentages
  1 Zeer laag 3%-5%
  2 Laag 4%-9%
  3 Gemiddeld 5%-10%
  4 Hoog 6%-12%
  5 Zeer hoog 8%-14%
  Rating Risicoprofiel Rentepercentages
  S1 Starter, aflossingscapaciteit onbekend, maar uitstekende financiële verwachtingen 5%-10%
  S2 Starter, aflossingscapaciteit onbekend, maar goede financiële verwachtingen 6%-12%
  S3 Starter, aflossingscapaciteit onbekend, maar redelijke financiële verwachtingen 8%-14%
 • Kan het financieringsbedrag worden overschreden?

  Nee. Wanneer het benodigde financieringsbedrag is behaald, dan wordt de mogelijkheid om te investeren geblokkeerd. Het gaat hier immers om een lening en we willen overkreditering voorkomen.

 • Voor welke periode kan een lening worden afgesloten?

  Leningen kunnen voor een jaar tot maximaal 5 jaar worden afgesloten. De periode kan met kwartalen worden gevarieerd.

Vragen van investeerders

 • Wat zijn de kosten van investeren?

  Het aanmaken en aanhouden van een account op All4Funding is gratis. Je betaalt alleen kosten als het project waarin je investeert ook daadwerkelijk doorgaat. Dat wil zeggen: als het benodigde bedrag ook daadwerkelijk bij elkaar wordt gebracht, betaal je pas administratiekosten aan All4Funding. Het te betalen bedrag wordt ingehouden op de eerste uitkering die je ontvangt. De hoogte van de administratiekosten vind je op de pagina Tarieven.

 • Is er een minimaal en maximaal te investeren bedrag?

  Bij All4Funding kun je vanaf € 100 investeren. Dat bedrag is te verhogen met stappen van € 100. Een investeerder mag maximaal 30% van het totale financieringsbedrag van een project als lening verstrekken.

  Maximaal te investeren bedrag voor particulieren

  Voor particuliere investeerders hanteren we de regels die de AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft voorgeschreven: het totale geïnvesteerde vermogen bij All4Funding (alle projecten bij elkaar opgeteld) mag maximaal € 80.000 bedragen. Bij een investering van € 500 of meer krijg je een investeerderstoets voorgelegd. Deze is bedoeld om je bewust te maken van de risico's die met crowdfunding gepaard kunnen gaan. Bij het bereiken van een totale investering van € 5.000 krijg je een verkorte vorm van de toets voorgelegd. Deze wordt herhaald bij elk veelvoud van € 5.000 die je investeert.

 • Hoe word ik terugbetaald?

  De lening die de investeerder aan de ondernemer verstrekt is een annuïteitenlening. Iedereen die investeert in een project via All4Funding ontvangt elke maand het annuïteitenbedrag (aflossing plus rente) gedurende de looptijd van de lening. Starters mogen gebruikmaken van een één jarige aflossingsvrije periode. In dat jaar ontvangt de investeerder alleen rente over de investering en geen aflossingen. De betalingen van rente en aflossingen beginnen dan in jaar 2. De eerste uitkering die een investeerder ontvangt is altijd wat lager, omdat daar de vergoeding van All4Funding op ingehouden wordt (0,9% van het geïnvesteerde bedrag). Iedereen die vooraf wil weten wat hij maandelijks ontvangt, kan dit uitrekenen met de rekentool. Deze is te vinden via de button ‘Bereken je rendement’ bij het project van je keuze.

 • Wat zijn de risico’s als ik investeer?

  Je inleg en de rente zijn niet gegarandeerd. Ondanks de zorgvuldige screening kan het zijn dat een project niet in staat is om de rente en aflossing volledig terug te betalen. Daardoor verlies je (een deel van) je inleg. Kosten die gemaakt worden om de ondernemer alsnog zijn verplichtingen te laten nakomen (bijvoorbeeld het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder) worden door de investeerders gedragen, als ze niet op de ondernemer verhaald kunnen worden. All4Funding geeft ook geen tussentijdse beoordelingen in het betalingsgedrag of terugbetaling van de lening door de ondernemer. Daarom adviseren wij investeerders als volgt:

  • beleg alleen met geld dat je kunt missen en beleg niet met geleend geld
  • zorg dat je met een verantwoord deel van je vermogen belegt in crowdfundingprojecten
  • zorg voor spreiding: spreid je belegging over verschillende projecten, in verschillende branches over verschillende looptijden
  • kies voor het risicoprofiel dat bij jou past en waar je je comfortabel bij voelt
  • kijk naar de risicoclassificaties en kijk of de ondernemer bepaalde zekerheden biedt
 • Heb ik garantie op mijn investering?

  Nee. All4Funding noch de ondernemers kunnen een garantie geven. In het ergste geval verliest je je gehele investering.

 • Wat is een rating?

  Een rating is een cijfer dat All4Funding aan projecten geeft, waarmee we een inschatting geven van het investeringsrisico van het project. De rating is gebaseerd op de, door de ondernemer, aangeleverde cijfers. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee we projecten beoordelen kunnen we geen garantie geven dat een goede rating ook leidt tot terugbetaling van de rente en aflossingen.

  Rating Risicoprofiel
  1 Zeer laag
  2 Laag
  3 Gemiddeld
  4 Hoog
  5 Zeer hoog
  S1 Starter, aflossingscapaciteit onbekend, maar uitstekende financiële verwachtingen
  S2 Starter, aflossingscapaciteit onbekend, maar goede financiële verwachtingen
  S3 Starter, aflossingscapaciteit onbekend, maar redelijke financiële verwachtingen
 • Waarom stort ik het geld op de rekening van Stichting Investeringsgelden All4Funding?

  Iedere investeerder stort het geld via een Payment Service Provider op de rekening van Stichting Investeringsgelden All4Funding, zodat het geld afgescheiden blijft van de gelden van All4Funding. Mocht er iets gebeuren met All4Funding, dan staat jouw geld veilig op een aparte rekening. Stichting Investeringsgelden All4Funding bewaart jouw geld totdat het project waar je het geld voor heeft gestort het beoogde financieringsbedrag heeft geworven binnen de afgesproken tijd. Lukt dit niet, dan ontvang je het bedrag weer terug op je rekening, zonder inhouding van kosten.

 • Wat is een Payment Service Provider?

  Een Payment Service Provider biedt betalingsdiensten, zoals betalingen via i-Deal, tegen een scherp tarief aan. Daarom maakt Stichting Investeringsgelden gebruik van een Payment Service Provider, omdat de transactiekosten lager zijn dan bij een bank.

 • Waarom is er een Stichting Incasso All4Funding?

  De Stichting Incasso beheert de leningsadministratie en heeft als taak om de aflossingen en rente van de ondernemers te incasseren en die te verdelen en over te maken aan de investeerders. Dit geld blijft op deze manier gescheiden van de gelden van All4Funding. Mocht er iets gebeuren met All4Funding, dan kunnen de uitbetalingen door blijven gaan. Een andere taak van Stichting Incasso is het houden van de zekerheden voor de investeerders. Als er zekerheden zijn afgegeven door een ondernemer (bijvoorbeeld een onderpand) en de ondernemer kan zijn lening niet meer afbetalen, dan kan Stichting Incasso de zekerheden uitwinnen, door het onderpand te verkopen en het geld over de investeerders te verdelen.

 • Wat gebeurt er als een ondernemer niet meer betaalt?

  All4Funding zal een aantal betalingsherinneringen sturen en proberen met de ondernemer in gesprek te komen. Leiden deze acties niet tot een resultaat, dan schakelt All4Funding een incassobureau in. Een incassobureau probeert de betaling dan alsnog binnen te krijgen. Als dit niet lukt, dan zal het bureau kijken of er een schikking kan worden getroffen. Lukt ook een schikking niet, dan kan een rechtsgang worden overwogen. Bij dit hele traject speelt Stichting Incasso een rol en kan bepalen al dan niet een stap verder te gaan. Een belangrijke afweging is steeds of de kosten voor de investeerders zullen opwegen tegen de baten. Bij een te late betaling is de ondernemer een boete aan de investeerders verschuldigd van 1% per maand over het bedrag dat betaald had moeten worden.

 • Zijn mijn gegevens openbaar?

  Nee. Je gegevens zijn niet openbaar. Je gegevens zijn alleen bij ons en bij de ondernemer die van je leent bekend.

 • Ik heb een bedrag geïnvesteerd. Ik heb me bedacht, kan ik de investering nog terugdraaien?

  Je kunt binnen 24 uur nadat je betaling is bevestigd jouw investering nog ongedaan maken. Neem hiervoor contact op met All4Funding:info@all4funding.nl of 030-2081619. Na 24 uur is uw investering definitief en kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

 • Wat is een investeringsovereenkomst?

  Dit is de overeenkomst die tot stand komt tussen de investeerder en de ondernemer op het moment dat de investeerder een investering doet. Hierin staan de verplichtingen van de ondernemer aan de investeerder duidelijk beschreven. Er is altijd een ontbindende voorwaarde opgenomen in deze overeenkomst: als de ondernemer er niet in slaagt om zijn benodigde financieringsbedrag binnen de afgesproken tijd bij elkaar te krijgen, gaat de lening niet door.

 • Wat is een gebruikersovereenkomst voor investeerders?

  Dit is de overeenkomst die tot stand komt tussen de investeerder, de Stichting Investeringsgelden, de Stichting Incasso en All4Funding. Hierin staan onder andere de regels in over het gebruik van de website en de verplichtingen van deze partijen in naar elkaar toe. De investeerder tekent deze gebruikersovereenkomst éénmalig bij het aanmaken van een account op All4Funding.

 • Ik heb geen contract ontvangen van mijn investering

  Helaas komt het af en toe voor dat het toegestuurde contract niet door de spamfilter van een mailbox komt. Om die reden vragen wij je altijd eerst te controleren of de e-mail mogelijk in de map ‘ongewenst’ terecht is gekomen. Mocht je het contract daadwerkelijk niet ontvangen hebben, neem dan contact met ons op en wij sturen je het contract opnieuw toe.

 • Wat doe ik als ik een klacht heb?

  Stuur je klacht naar klacht@all4funding.nl. Je krijgt binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. We zullen binnen tien werkdagen je klacht beantwoorden, indien mogelijk met een voorstel en een oplossing. Mochten jij en All4Funding het niet eens worden over een oplossing dan kun je je wenden tot Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD). All4Funding is daarbij aangesloten. Hier vind je onze volledige klachtenprocedure

 • Hoe blijf ik op de hoogte van een project waarin ik heb geïnvesteerd?

  Tijdens de crowdfundingcampagne plaatst de ondernemer regelmatig updates van het project. Dit kun je inzien via jouw “Mijn All4Funding”. Je kunt aangeven dat je een mailtje wilt ontvangen wanneer de ondernemer een update plaatst. De ondernemer heeft zich verplicht, in de overeenkomst met All4Funding, dat de investeerders en All4Funding minimaal eens per kwartaal worden geïnformeerd, totdat de lening volledig is afgelost. Deze updates bevatten een beschrijving van de huidige stand van zaken van de onderneming. Ook moet de ondernemer uiterlijk zes maanden na het verstrijken van het boekjaar een jaarverslag (met balans en winst- en verliesrekening) aanleveren aan de investeerders en All4Funding. De jaarrekening moet door een accountant zijn opgesteld.

 • Wat is een annuïteitenlening?

  Bij een annuïteitenlening ontvang je elke maand hetzelfde bedrag gedurende de looptijd van de lening. Het bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossingen. Startende ondernemingen kunnen gebruik maken van een 1 jaar aflossingsvrije periode. In dit jaar moet wel maandelijks rente worden betaald over het leningsbedrag, maar geen aflossingen. Het betalen van de annuïteiten start dan na het eerste jaar. Omdat jouw lening elke maand voor een deel wordt afgelost, daalt jouw risico ook elke maand, immers er staat steeds minder uit van je lening. Over het afgeloste bedrag ontvang je geen rente meer, daarom kun je de rente ook niet uitrekenen door rentepercentage x inleg x looptijd in jaren te doen.

  Als vuistregel kun je hanteren: rentepercentage x inleg x looptijd in jaren gedeeld door 2. Deze formule berekent uw renteopbrengst niet precies, maar geeft wel een goede indicatie. Wil je het precies uitrekenen, dan kun je onze rekentool gebruiken.